Leergang Zelforganisatie

Persoonlijk leiderschap in zelforganiserende teams

Een stevig fundament voor organisatieontwikkeling

De basis voor veerkrachtige organisaties en excellerende medewerkers ligt in de kracht van de teams. Uiteindelijk zijn ’top teams’ zelforganiserende teams, waarbij medewerkers flexibel en integraal inzetbaar zijn voor afdeling en teamoverstijgende projecten en processen.

Onze aanpak is gericht op de vorming van topteams die:

 • weten wat hun bestaansreden is en zich richten op doelen & resultaten
 • zorgen voor een goede organisatie en duidelijke taken en verantwoordelijkheden
 • gebaseerd zijn op individuele kracht, eigenaarschap, leiderschap en objectieve beslissingen
 • een teamklimaat kunnen vormen, waarbij onenigheid/conflicten opgelost kunnen worden
 • teamleden creatief en open met elkaar omgaan
 • teamoverstijgend denken en handelen

Wij maken graag kennis met úw team, afdeling of organisatie. Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op.

  Uw naam:

  Uw telefoonnummer:

  Stappenplan zelforganisatie

  In onze aanpak maken alle teams in de organisatie een parallelle ontwikkeling door. Deze ontwikkeling vindt plaats in drie aanvullende modules: 1) op eigen kracht, 2) het lerende team en 3) het florerende team. Iedere module bestaat uit 2 a 3 teamtrainingen van minimaal een halve dag. Tussen de bijeenkomsten krijgen de deelnemers opdrachten in tweetallen (buddies) en kleinere intervisiegroepen. Een aantal afdelingsbijeenkomsten zorgt voor de benodigde ruimte voor team overstijgende ontwikkeling.

  Hieronder is de aanpak verder uitgewerkt. Klik op onderstaande blokken om verder te lezen. Uiteraard maken wij graag kennis om te onderzoeken wat onze aanpak voor uw organisatie kan betekenen.

  In onze aanpak maken alle teams een parallelle ontwikkeling door. Deze ontwikkeling vindt plaats in drie aanvullende modules: 1) op eigen kracht, 2) het lerende team en 3) het florerende team. Iedere module bestaat uit 2 a 3 teamtrainingen van minimaal een halve dag. Tussen de bijeenkomsten krijgen de deelnemers opdrachten in tweetallen (buddies) en kleinere intervisiegroepen.

  De afdelingshoofden zijn op afstand betrokken en nemen soms deel in de bijeenkomsten, met name in de 2e en 3e module.
  Bij aanvang van de leergang is met iedere groep een intake bijeenkomst. Dit is een belangrijk moment van wederzijdse kennismaking en tijdens deze ontmoeting sluiten we samen het contract af. De uitkomsten van deze kennismaking zijn input om samen met het team en de werkgroep de leergang definitief vorm te geven. Logischerwijs krijgen de modules voor ieder team een iets ander accent. Deze aanpassingen vinden plaats in nauw overleg met de werk- en stuurgroep in de daarvoor geplande bijeenkomsten.

  Als onderdeel van de 2e en 3e module is er een afdelingsbijeenkomst zodat er ook ruimte is voor team overstijgende elementen. Als afsluiting faciliteren we een gezamenlijke afsluiting met de hele organisatie; de proeve van bekwaamheid.
  Eigenaarschap voor de gewenste ontwikkeling naar persoonlijk leiderschap (in een ‘zelfsturend team’) begint met een start-bijeenkomst.

  Dat heeft 2 doelen:

  1. Teamleden willen graag duidelijkheid over de verandering en de betekenis voor zichzelf en hun team. Zowel op veranderkundig, organisatiekundig en zo mogelijk bedrijfskundig gebied. Er zullen veel vragen ontstaan over de kenmerken van de toekomstige werkwijze: hoe zien onze organisatie en team er in de toekomst uit? Hoe ziet de medewerker van de toekomst er uit? Ga ik voldoen aan de nieuwe eisen? Hoe word ik straks beoordeeld en behoud ik mijn baan?
  2. Wat wil ik (als teamlid) veranderen? Door iedereen voldoende te betrekken en aansluiting te vinden bij wensen en verlangens krijgt de verandering kleur en energie. Ontwikkeling biedt altijd kansen en bedreigingen, we staan bij beiden stil.

  Onderwerpen in deze bijeenkomst:

  • Introductie en beeld van de context waarbinnen de veranderingen gaan plaatsvinden
  • We inventariseren vragen, mogelijke weerstanden, motivaties en kansen
  • Wat willen wij als team bereiken?
  • We sluiten een contract af en we gaan samen het traject in

  De basis voor een effectieve samenwerking wordt in de eerste module gelegd. Het persoonlijk leiderschap van teamleden staat centraal. Wij creëren een teamklimaat waarin er ruimte is om elkaar te helpen en van elkaar te leren.
  De context van de module is een moderne overheid die nieuwe taken, rollen en verantwoordelijkheden kent. Dit vraagt uiteindelijk om een andere manier van werken. Samen met de medewerkers onderzoeken we hoe hun persoonlijke kwaliteiten en ambities tot hun recht komen in deze nieuwe situatie, in vol en eerlijk contact met de groep.

  We hanteren hierbij een zogenaamde biografische methode, ‘leren waarderen’ Leren waarderen wat je kunt, ongeacht hoe de ervaring is ontstaan en welke impact die destijds heeft gehad. Op die manier worden medewerkers nog meer bewust van hun competenties en deze worden gedurende een drietal dagdelen in kaart gebracht.
  Aan het eind van het traject heeft een ieder een eigen portfolio samengesteld, waarin de competenties en de ambities terug te vinden zijn. Dit portfolio is er voor henzelf en blijft voor henzelf. Iedere deelnemer bepaalt zelf welke competenties hij kenbaar wil maken aan zijn leidinggevende, P&O en collega’s.

  Mooie ‘bijvangst’ is dat door dit traject het onderlinge vertrouwen en de psychologische veiligheid stijgen binnen de teams doordat er samen gewerkt is in een veilige (trainings)omgeving.

  Onderwerpen in deze module:

  • ‘Op eigen Kracht’-methodiek, een persoonlijke analyse op basis van levenservaring (wie ben ik), verhalen waar een ieder trots op is (wat kan ik) en planvorming op basis van nieuw denken (wat wil ik)
  • Aanzet tot een persoonlijk ontwikkelingstraject

  Module 2: Het lerende team (Teamontwikkeling)

  Feedback en open communicatie vormen de basis van deze module. Onze overtuiging is dat iedereen dat kan, maar dat er (in de ‘onderstroom’) belemmeringen zijn om open en eerlijk met elkaar te werken. Zelfs complimenten (positieve feedback) worden vaak niet gegeven. In deze module gaat het team met elkaar in gesprek over deze belemmeringen, haar ambitie (om te ontwikkelen) en gaan we veel oefenen met open samenwerken!

  We leggen zo een solide basis voor het ‘florerende team’ van module 3.

   

  Onderwerpen in deze module:

  • Met de Teamspiegel™ onderzoeken we de kracht en valkuilen binnen de groep.
  • Teams krijgen hun leerblokkades in beeld aan de hand van een functionele analyse en/of worstcase/best practice scenario.
  • Teams raken vertrouwd met kernkwadranten en hun valkuilen en leren in hun kracht te staan
  • Teams ontwikkelen hun team ontwikkelingsplan en gaan daarmee gericht aan de slag

  Module 3: Het florerende team (taak centraal)

  Tijd om te oogsten! In de vorige module is het team-fundament gelegd, nu richten we ons op de taak en het effectief inzetten van onze vaardigheden. In het nabije werkveld worden de eerste resultaten zichtbaar en merkbaar bij klanten en overige belanghebbenden. Het team denkt en werkt teamoverstijgend; het bestaansrecht van de afdeling en organisatie staat voorop. We gaan intervisie (samen leren) starten en in de trainingen veel oefenen met praktijksimulaties.

  Onderwerpen in deze module:

  • Deelnemers gaan oefenen met praktijkcases en simulaties waarbij de fases van teamontwikkeling worden uitgelicht; we oefenen met forming-, storming-, norming- en performingsfases
  • Deelnemers oefenen met praktijkcases en simulaties met de methode van probleemoplossend onderhandelen (winnaars maken en geen verliezers). Met aandacht voor het geleverde product, procedure en relatie
  • Er vindt intervisie en intercollegiale ondersteuning plaats